Förbättring av trafiken nödvändig

Ett gott trafiknät, dess funktionsduglighet och underhåll är centrala faktorer för arbetskraftens rörlighet, industrins transporter, en fingerande vardag och klimatförändringen. Den minskar utsläpp, ökar bostadsbyggandet och skapar ny affärsverksamhet. Även exportindustrins konkurrensförmåga förbättras.

Underhåll och nybygge av väg- och järnvägsnät anses vara dyra, men i infrastrukturprojekten får samhället generellt tillbaka sina pengar genom skatteintäkter.  Om man justerar beloppen för investeringarna i trafiken i Sverige i förhållande till ländernas storlek så är de dubbelt så stora som i Finland.

Nylands järnvägsnät måste utvecklas. Hangö – Hyvingebanan måste elektrifieras, Stambanan kapacitet måste svara mot behovet. Samtidigt med ”entimmeståget” bör det säkras att förbindelserna i kommunerna vid kustbanan förbättras då spårkapacitet friställs. Finansieringsmodellerna som utgår från i investeringsföretagens största projekt möjliggör, att det från statens bidget frigörs medel som kan styras till andra investeringar.

Kollektivtrafiken i Nyland ger inte pendlarna tillgång till någon fungerande pendeltrafik. Den privata pendlingen ökar i huvudstadsregionen. Den här trafiken borde inte försvåras med vägtullar och genom att göra infartslederna smalare. Trafiken på gummihjul måste göras fungerande och t.ex. den tunga godstrafiken borde styras till hamnar utanför huvudstadregionen bl.a. med hjälp av huvudväg 25 och väg 51.

Bilar med lågt eller inget avgasutsläpp borde gynnas. I stället för privatäga bilar kunde möjlighet till bilköpning med låga avgasutsläpp erbjudas i form av samåkning eller privatleasing. Att vänta sig en omedelbar övergång till elbilar är dock onödig, när det inte ens finns sådana bilar till salu i Finland , priset för konsumenten är för högt eller då laddningsnätet inte är tillräckligt. Också nya renare teknologier för förbränningsmotorer bör utnyttja i full utsträckning.

Projektena tar inte slut under flera år, men morgondagens trafikbeslut görs redan idag. Siktet borde hållas inställt på en ren miljö, en bättre vardag och god tillgänglighet på olika områden. Betydande inverkan på miljön bör i allt större utsträckning beaktas i beslutsprocessen och vid projektens prioritering. Detta allt förutsätter beslut och realisering som sträcker sig över utöver regeringsperioderna.