Miljö och trafik

För våra barn och kommande generationer skall vi efterlämna ett livsdugligt jordklot. Bekämpningen av klimatuppvärmningen är en av vår tids största utmaningar, Kalla fakta hur bekämpningen av ekologiska utmaningar skall bekämpas finns redan att tillgå. Forskningsreultaten förutsätter dock att förändringen till en bättre och bestående värld inte är en fråga för morgondagen, utan bör göras nu.

I Finland – liksom i världen – betyder detta en ekologisk bestående verksamhet som berör kommunikation, ekonomi, produktion liksom också konsumption på samma sätt. En för evig ekonomisk tillväxt och en begränsad jord med sina befintliga tillgångar är en utmanande ekvation, som inte tillsvidare har löst på ett tillfredställande sätt.

I stället för engångs kulturen borde en satsning ske på återanvändningen av råmaterial, inmateriella tjänster och på t.ex. delnings och cirkulär ekonomi. Dessa förändringar fordrar för marknadernas del ekonomisk stimulans och skyldigheter samt bestämmelser. Vi kan inte heller fortsätta att leva våra liv  på bekostnad av kommande generationer.

Trafiklösningarna är ur miljöns synvinkel en cenral faktor, men också en förutsättning för vardaglig kommunikation. Till sin struktur är städerna i landskapet multipolära. Det är som pendlingsområde utbrett och arbetsresorna är långa. Nyland är också Finlands lokomotiv när det gäller ekonomi och huvudstadsregionen tävlar om fackmän och arbete på den internationella marknaden.

Landskapets trafikinfrastuktur är hos oss klart på en lägre nivå än hos jämförelsestäderna i Europa. Detta kan märkas som negativa följder på den ekonomiska utvecklingen, den pågående stadsutvecklingen i Nyland samt åven för miljön. Kolleltivtrafiken och (folk)massornas trafik jämte trafikinfrastrukturen bör utvecklas på bred front i synnerhet här var det finns mycket människor. Detta gäller på lika villkor både spår- som vägtafiken utan bindningar till exempelvis bilarnas drivmedel. Angående bilarnas drivmedel borde realistiska lösningar som syfter till renare bilism konstrueras.

Lyft och konkretism:

1. Ett rent Östersjön. Övergå till jordbruk som använder förnyelsebara näringsmedel och utnyttjar ny teknologi och forskningsresultat på alla områden (t.ex. användninen av gips i jordbruket och i åmynningarnas reningsteknik.)

2. Minskningen av plast- och energikonsumtionen bör införas på industrinivå och strävandena bör också styras ekonomiskt.

3. Till samhällets uppgifter hör också att bevara naturens mångfald. Detta förpliktar till naturresursernas hållbara konsumtion. Detsamma gäller för skydd av skogar och  mossar (återställning till naturtillstånd).

4. Utvecklingen av rälsnätet i Nyland: Elektrifieringen av Hangö – Hyvinge banan, huvudbanans kapacitet, spårtrafiken österut från huvudbanan (Borgå) samt ELSA-banan helhetsplanering i kombination med kustbanan (en möjlighet för hela västra Nyland men inte ett hot: När snälltåget flyttar någongång i framtiden till ELSA-banan frigörs kapacitet på kustbanan, vilket möjliggör tätare turer samt hållplatser för lokaltåg och rälsbussar.)

5. För att göra trafiken på gummihjul smidigt flytande och för att dirigera den tunga trafiken bort från huvudstadsregionen bör satsningar på bl.a. huvudväg 25 och väg 51 vidtas.

6. Så länge som kollektivtrafiken inte erbjuder smidiga kommunikationer inom Nylands pendlingsområde, skall inte trafiken till arbetet försvåras med vägtullar eller infartsledernas strypning.

7. För de nya bilarnas vidkommande bör avgassnåla och avgasfria lösningar gynnas. I stället för privatägda bilar kan samägande eller privatleasing av bil vara ett sätt att nå bilism fri från avgas.

8. Långsamma, slingrande och i en modern stadstrafik funtionsodugliga lösningar liksom stadsjokern borde begravas eller ändras radikalt. Den påkostade anskaffningen motsvarar inte samhällets utveckling: trafiken bör i sig vara fungerande och snabb. Detta betyder åtminstone förändring av antalet hållplatser och en fungerande matartrafik till de hållplatser som blir kvar.

9. Den följande regeringen bör hitta fungerande stödmodeller och sporrar till företag, som verkar inom branscher för klimatförändring, cirkulär ekonomi och robotik. Enligt min uppfattning kommer de företag som verkar i spetsen för dessa teman inte att sakna framgång i framtiden. I praktiken väntar hela världen på  lösningar från dem.