Mänsklighet och välfärd

Samhällets funktioner finansieras i huvudsakligen med skattemedel. I ljuset av dagens vetenskap kommer försörjningsförhållandet i Finland att försvagas och servicebehovet  t.ex. för äldre personer kommer att växa rejält. Redan under den kommande regeringsperioden är eventuellt en förnyelse av socialskyddet att vänta. Trots alla utmaningar måste vi befästa och bevara välfärdsstatens grunder: ett mänskligt och rättvist skyddsnät samt service för behövande i olika livssituationer från vaggan till graven.

Inte en enda ung person får falla av släden och marginaliseras. Äldre personer skall ha klar och tillräcklig service. Barnfamiljernas vardag skall kunna stödas vid behov. Också minoriteterna bör beaktas när tjänster och funktioner utvecklas. De ekonomiska resurserna bör i fortsättningen kunna styras så att inte en enda av oss blir utan behövligt stöd. Hur vi lyckas med detta, kommer att vara ett mått på välfärdstaten i framtiden.

Lyft och konkretism:

1.Oberoende av situationen bör ett arbete alltid vara lönsamt. Det uppdaterade inkomstregistret som togs i bruk från början av 2019 gör det möjligt att följa var och ens aktuella beskattning och inkomstöverföringar.

2. Beskattningen skall kunna utformas så att arbete är lönsamt. Arbete och stöden skall sammanfogas så, att det inte uppstår problematiska avbrott av stöden vid korta arbetsperioder och att samtliga arbetsprestationer ger tydlig ekonomiskt nytta åt den som utfört arbetet.

3. Sysselsättningen genererar mera skatteinkomster, minskar socialskyddets utgifter och är en god förbättrare av utslagningen. Om man koncentrerar det som går att dela på bredare axlar är det också lättare att skydda servicen.

4. Vi behöver stödd undervisning för ungdomar som hotas av utslagning. Detta betyder inte enbart flera kuratorer och mera studiehandledning i skolorna, utan även att  t.ex. familjearbetets närvaro utökas.

5.  Flexibiliteten i arbetslivet bör också ökas för de partiellt arbetsföra (bl.a. de handikapade och pensionärer är rätt bortglömda).

6. Arbets- och näringsbyråernas resultatansvar bör granskas (socialarbetarna behövas tas med beslut där arbetsförmågan hos den som söker anställning är oklar).

7. Man måste få ett slut på springadet  från lucka till lucka för  dem som behöver mycket social  service. T.ex service, vård samt uppföljning av åldringar med flera långtidsjukdomar eller människor med mångproblematik borde erbjudas från en och samma lucka.

8. Förebyggande socialt arbete bör ökas så att man med välfärdstjänsterna stöder rimligt deltagande och aktivering på samma sätt både för unga och gamla.

9. Social-tjänster bör fås omfattande i möjligaste mån på sitt eget modersmål, så att både kommunikation och vård löper smidigt.