Miljön och dess möjligheter

Ren natur är redan i sig själv värdefull, men hamnar ofta i fötterna på ekonomitänkandet . Den eviga ekonomiska tillväxten och det begränsade jordklotet är en ekvations som är svår att lösa. IPCC (FN’s klimatpanel) kräver dock i sin senaste rapport att klimatförändringen måste stoppas. Våra konsumtionsvanor och vårt förhållande till naturen är centrala faktorer ifall vi skall lyckas.

Det är klart, att när vi söker tillväxt kan vi inte bygga vidare på det traditionella konsumtionssamhället. Det är skäl att flytta tillväxten snabbt till den cirkulära ekonomin samt till sådana tjänster, produkter och teknologier som hindrar och begränsar de negativa effekterna av den ekonomisla verksamheten. Finland bör i första hand koncentrera sig på detta.

Varför måste Finland då göra dyra beslut, då vårt lands påverkningsmöjligheter globalt sett trots allt inte är betydande? Frågan kan emellertid jämföras med tanken att det är onödigt att ösa en sjunkande båt med ett litet öskar om ingen annan nödvändigtvis gör det.

Självfallet så har Finlands arbete och förmåga att producera nya innovationer och lösningar inte bara betydelse för oss. Genom att utveckla och ta i bruk renare metoder i Finland, fastän med lätt tvång, så har vi möjlighet att mångfalldiga deras betydelse genom export ut i världen. T.ex. Kina och Ryssland erbjuder enorma marknadsområden för den finska clean-tech industrin.

Redan idag ropar världen efter renare produkter, processer och teknologi. Detta eftersom allting i framtiden kommer att bli oändligt dyrare. Företag runt om i världen har alltmer börjat beakta detta i sin verksamhet.

Finlands kunnande i miljöfrågor reflekteras starkt av de clean-tech innovationer som görs i vårt land. Genom att satsa på en renare och bestånde miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar. Clean-tech produkter och innovationer representerar redan en maknad som omfattar  hundratals miljarder ute i världen.

Det lönar sig att bevara välfärdsstaten

Den nordiska välfärdstaten är globalt sett en otrolig framgångshistoria. I det export- och konsumtionsstyrda ekonomiska meningsutbytet glömmer man trots det ofta bort, att investeringar i  intellektuellt kapital är ett villkor för en framgångsrik framtid och för allt nytt – också för ekonomiska innovationer. Detta betyder satsning på utbildning, forskning, kunnande och på människan själv.

Utbildning och kunnande är grunderna till Finlands framgångshistoria, fastän man av diskussionen inom landet inte skulle tro det. En utbildning av hög kvalitet som en fortsättning på dagvården är trots allt det finska välfärdssamhällets innersta inre. Betydelsen av de ovannämnda är stor även när det gäller att förebygga utslagning.

Utbildning är en effektiv socialförsäkring. Som en följd detta öppnas möjligheter för den enskilda till ett eget liv och till att finna sin plats i samhället. På andra sidan bildar socialskyddet ett skyddsnät, som fångar upp människan när livet inte löper enligt planerna. Att en satsning på barnfamiljer, utbildning och forskning ger reslultat visar utförda studier.

 Vårt system kräver dock fortsatt utveckling och det skall kunna svara mot tidens utmaningar. Man talar mycket om vilken påverkan befolkningens åldrande har på den offentliga ekonomin. Finansministeriet har uppskattat att de offentliga utgifterna växer med c:a 400-500 miljoner euro per år på grund av detta. Finansieringen av tjänsterna står inför en utmaning.  Vi måste bygga upp en servicenivå, som erbjuder en rättvis och fungerande service åt alla.

Rättvisan bör omfatta både betalare och mottagare. En central fråga är stödet till de sämst lottade i form av inkomstöverföring. Också medelavlönade barnfamiljer borde erbjudas möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation med förvärvsarbete. Arbete borde alltid vara lönsamt i samtliga inkomstklasser. Detta kräver även att skattemässiga åtgärder vidtas. Om betalningsandelen för de som arbetar stiger oskäligt så kommer det att märkas i viljan av att arbeta – eller att låta bli.

Den bästa garantin för finansieringen av en välfärdsstat är en stabil och växande sysselsättning. En (1) procents ökning av sysselsättningsgraden motsvarar c:a 1,4 miljarder tilläggsinkomster i den offentliga ekonomin. Det är alltså orsak att satsa på sysselsättningen. Att urholka välfårdssamhället har vi på inga villkor råd till.