Tulevaisuus on koulutuksessa

Suomalainen koulutus on nostanut maamme maailman onnellisimpien, tasa-arvoisimpien ja vauraimpien maiden joukkoon. Ihmiskuntaa uhkaavat globaalit ongelmat ilmastonmuutoksesta väestönkasvuun ja kasvavaan energiantarpeeseen luovat kuitenkin epävarmuutta ja turvattomuutta. Parempaa tulevaisuutta luovat ratkaisut löytyvät koulutuksesta, kasvatuksesta ja tieteestä.

Vuosina 2006-2015 heikkojen osaajien määrä on yli kaksinkertaistunut matematiikassa ja lukutaidossa. Syynä ovat ylisuuret ryhmät, työrauhaongelmat, ajanpuute yksilölliseen opastukseen, räätälöidyn tuen riittämättömyys, pienryhmien väheneminen, jne. Kaikki lähtee kuitenkin rahallisesta panostuksesta. Ilman panostuksia, muutosta parempaan on tuskin tiedossa. Alan ammattilaisille, eli opettajille, on taattava mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.

Peruskoulun varassa olevien työikäisten työllisyysaste on nykyään vain 43%. Ylemmän korkeakoulututkinnon omaavilla se on 86%. Koulutus on paras tae työttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Koulutuksen hyödyt ovat kiistämättömät niin yksilöä kuin yhteiskuntaakin ajatellen. Suomen menestystarinalle on tiedossa jatkoa vain, jos panostamme kylliksi tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin. Tämä vaatii rahaa, mutta maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Kasvatus, koulutus ja tutkimus tulee nostaa seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi. Tarvitaan realistinen suunnitelma rahoituksen korjaamisesta niin, että se mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön perusopetuksesta tutkimukseen. Koulutusjärjestelmämme vahvuus on aina ollut pätevissä opettajissa, heidän mahdollisuuksissaan tehdä työnsä kunnolla sekä vahvassa korkeakoululaitoksessa ja tutkimuksessa. Näiden resurssit on varmistettava jatkossakin.

Liikenneremontti tarpeen

Hyvä liikenneverkko, sen toimivuus ja huolto ovat keskeisiä tekijöitä työvoiman liikkumisen, teollisuuden kuljetusten, sujuvan arjen ja ilmastonmuutoksen osalta. Se pienentää päästöjä, kasvattaa asuntorakentamista ja luo uutta yritystoimintaa. Myös vientiteollisuuden kilpailukyky paranee.

Tie- tai rataverkon kunnostuksia ja uusrakentamista pidetään kalliina, mutta infrahankkeissa yhteiskunta saa pääsääntöisesti rahansa takaisin verokertymänä. Ruotsissa liikenneinvestoinnit ovat maiden kokoon suhteutettuina kaksinkertaiset Suomeen verrattuna.

Uudenmaan rataverkkoa on kehitettävä. Hanko-Hyvinkää-rata tulee sähköistää. Pääradan kapasiteetin on vastattava tarvetta. Tunnin junan myötä tulee varmistaa, että yhteydet rantaradan kunnissa paranevat raidekapasiteetin vapautumisen kautta. Hankeyhtiöiden rahoitusmallit suurimmissa projekteissa mahdollistavat, että valtion budjetissa vapautuu rahaa kohdennettavaksi muihin hankkeisiin.

Uudenmaan joukkoliikenne ei tarjoa sujuvaa kulkemista työssäkäyntialueella. Yksityinen työmatkaliikenne PK-seudulle kasvaa. Tätä liikennettä ei tule hankaloittaa tietullein ja sisäänmenoväyliä kaventamalla. Kumipyöräliikennettä on sujuvoitettava ja esimerkiksi raskasta tavaraliikennettä ohjattava satamiin PK-seudun ulkopuolelle mm. valtatie 25:n ja 51:n avulla.

Tulee suosia vähäpäästöisiä tai päästöttömiä uusia autoja.  Yksityisen omistamisen sijaan yhteisomistajuus tai yksityisleasing voivat tarjota keinoja kohti vähäpäästöisempää autoilua. Välitöntä siirtymistä sähköautoihin ei tule edellyttää, jos autoja ei ole Suomeen saatavilla, hinta on kuluttajalle liian korkea eikä latausverkko ole riittävä. Myös uudet, puhtaammat teknologiat polttomoottoreissa on hyödynnettävä täysimääräisesti.

Hankkeet eivät hoidu muutamassa vuodessa, mutta huomisen liikenneratkaisut päätetään tänään. Tähtäimessä tulee olla puhtaampi ympäristö, parempi arki ja eri alueiden hyvä saavutettavuus. Ratkaisujen ympäristövaikutukset tulee ottaa yhä vahvemmin huomioon päätöksenteossa ja hankkeita priorisoitaessa. Tämä kaikki edellyttää yli hallituskausien menevää liikennesuunnittelua ja -toteutusta.